pilotcar

Kişisel Verilerin Korunması
Ziyaretçiler için
Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pilotcar” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Pilotcar tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Şirketimizi ziyaret etmeniz nedeniyle bir takım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu  [Pilotcar] olan veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

  • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN)
  • Hukuki İşlem(Ziyaret Saatleri, Ziyaret Edilen Kişi, İmza vd.) verileriniz

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Ziyaretçi Kayıt Defteri İle Anılan Verilerinizin Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

(Fiziksel Mekân Güvenliği için anılan verilerinizin elde edilmesi ve saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz ziyaretçi defterinin doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

            Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

            a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

            e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

            f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • Minareli Çavuş OSB Mah. N.113 Sok No:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
  • pilotcarotomotiv@hs03.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde kvkk@pilotcar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Pilotcar, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.