pilotcar

Kişisel Verilerin Korunması
Ürün Veya Hizmet Alan Kişi
Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pilotcar” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İlgili Kişi: Şirketimizden ürün veya hizmet alan kişi olmanız nedeniyle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu  [Pilotcar] olan veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)
 • İletişim(Adres vd.)
 • Finans (Vergi Dairesi)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Faturaların Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Mad. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülmesine İstinaden

(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bent ile Md.232/1 uyarınca hizmet/ürün satışında faturaların elde edilmesi kanunda açıkça öngörüldüğü için anılan verilerinizin şirketimiz tarafından elde edilmesi gerekmektedir.)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)
 • İletişim(Adres vd.)
 • Finans (Vergi Dairesi)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Faturaların Saklanması) Amacıyla

KVKK Mad. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe İstinaden

(6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.82 faturaların saklanması hukuki yükümlüğümüz olduğu için anılan verilerinizin şirketimiz tarafından saklanması gerekmektedir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Finans(Cari Bilgiler, Verdi Dairesi Adı)
 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Mikro Yazılım Programına Verilerinizin Kaydedilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Finans Ve Muhasebe işlemleri-makbuz kesilmesi, kayıt takibi vb. hakların tesisi, kullanılması korunması için verilerinizin kaydedilmesi, saklanması faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Finans(Sipariş Tutarı, Sipariş Detayları)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri vd.)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (CRM Programında Verilerinizin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Finans(Sipariş Tutarı, Sipariş Detayları)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri vd.)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (CRM Programında Verilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verileriniz;

 • Tedarikçi firmalara Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Mad. 5/2e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Kağıt ortamında doldurmanız, posta yolu ile göndermeniz yollarıyla otomatik olmayan yöntemler ile,
 • Dijital ortamda ve sistem üzerinden oluşturma yollarıyla yarı otomatik yöntemler ile,

Elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

            Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

            a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

            e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

            f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Minareli Çavuş OSB Mah. N.113 Sok No:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
 • pilotcarotomotiv@hs03.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde kvkk@pilotcar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Pilotcar, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.