pilotcar

Tedarikçi Şirket Çalışanı İçin
Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pilotcar” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İlgili Kişi: Şirketimizin mal/hizmet tedarik ettiği şirketin çalışanı olmanız nedeniyle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu  [Pilotcar] olan veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Finans (Mutabık Kalınan / Kalınmayan Bakiye)
 • Hukuki İşlem (Çalışılan Firma Bilgileri, Mutabakat Tarihi vd.)

 

Finans Ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi(Mutabakat Mektubunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Finans (Mutabık Kalınan / Kalınmayan Bakiye)
 • Hukuki İşlem (Çalışılan Firma Bilgileri, Mutabakat Tarihi vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Mutabakat Mektubunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem(Belge No vd.)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formu ile anılan verilerinizin elde edilmesinde veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Hukuki İşlem(Belge No vd.)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formu ile anılan verilerinizin saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)
 • İletişim(Adres vd.)
 • Finans (Vergi Dairesi)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Faturaların Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Mad. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülmesine İstinaden

(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bent ile Md.232/1 uyarınca hizmet/ürün alımında faturaların elde edilmesi kanunda açıkça öngörüldüğü için anılan verilerinizin şirketimiz tarafından elde edilmesi gerekmektedir.)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)
 • İletişim(Adres vd.)
 • Finans (Vergi Dairesi)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Faturaların Saklanması) Amacıyla

KVKK Mad. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe İstinaden

(6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.82 faturaların saklanması hukuki yükümlüğümüz olduğu için anılan verilerinizin şirketimiz tarafından saklanması gerekmektedir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Finans(Banka Bilgileri, Talimat Tutarı)

 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Ödeme Talimatının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c) :Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmesinin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Finans(Banka Bilgileri, Talimat Tutarı)

 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Ödeme Talimatının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Finans(Cari Bilgiler, Vergi Dairesi Adı)
 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Mikro Yazılım Programına Verilerinizin Kaydedilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Finans Ve Muhasebe işlemleri-makbuz kesilmesi, kayıt takibi vb. hakların tesisi, kullanılması korunması için verilerinizin kaydedilmesi, saklanması faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Kontrol Planının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem(Görev vd)
 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No)

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Bilgi Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Tedarikçi Bilgi Formu ile anılan verilerinizin elde edilmesinde veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Hukuki İşlem(Görev vd)
 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Bilgi Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Tedarikçi Bilgi Formu ile anılan verilerinizin saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Hukuki İşlem(Şirket Bilgisi vd)
 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No vd.)

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Tedarikçi Listesi ile anılan verilerinizin elde edilmesinde veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Hukuki İşlem(Şirket Bilgisi vd)
 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Tedarikçi Listesi ile anılan verilerinizin saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verileriniz;

 • Tedarikçi firmalara Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Mad. 5/2e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Kağıt ortamında doldurmanız, kağıt olarak elden teslim etmeniz, posta yolu ile göndermeniz yollarıyla otomatik olmayan yöntemler ile,
 • Dijital ortamda oluşturma, mail olarak göndermeniz yollarıyla yarı otomatik yöntemler ile,

Elde edilmektedir.

Hizmet Aldığımız Nakliye Firmasında Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • Hukuki İşlem(Sipariş No vd.)

 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Konşimento Talimatının Düzenlenmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Mad. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe İstinaden

(6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.1228 faturaların saklanması hukuki yükümlüğümüz olduğu için anılan verilerinizin şirketimiz tarafından saklanması gerekmektedir.)

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Dijital olarak oluşturma yoluyla yarı otomatik yöntemler ile,

Elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Hizmet Aldığımız Servis Firmasında Şöför İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN)
 • Hukuki İşlem(Araç Plakası)

 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi (Servis Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c) :Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Servis sözleşmesinin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN)
 • Hukuki İşlem(Araç Plakası)

 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi (Servis Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Dijital olarak oluşturma yoluyla yarı otomatik yöntemler ile,

Elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Hizmet Aldığımız İş Güvenliği Firmasında Çalışan İş Güvenliği Uzmanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Eğitim İçeriği vd.)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Eğitim İçeriği vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Eğitim Katılım Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5/ç uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Eğitim Katılım Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5/ç uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Analizi Çalışmasının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Analizi Çalışmasının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Çalışma Programının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Çalışma Programının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Değerlendirme Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Değerlendirme Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Tutanağının Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.9 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Davetinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.9 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Davetinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad.5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurulu Atama Yazısının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.6 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurulu Atama Yazısının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Değerlendirmesi Ekibi Görevlendirme Yazısının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Değerlendirmesi Ekibi Görevlendirme Yazısının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tespit Ve Öneri Defterinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7/4  uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tespit Ve Öneri Defterinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Planının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad.5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Planının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Kağıt ortamında oluşturulması, fotokopi olarak teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile
 • Dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile

elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

-Müşteri şirketlere Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Mad.5/2e maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Hizmet Aldığımız İş Güvenliği Firmasında Çalışan İş Yeri Hekimi İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Eğitim İçeriği vd.)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Eğitim İçeriği vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Analizi Çalışmasının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Analizi Çalışmasının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Çalışma Programının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Çalışma Programının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Değerlendirme Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Değerlendirme Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Tutanağının Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.9 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad.5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurulu Atama Yazısının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.6 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurulu Atama Yazısının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Değerlendirmesi Ekibi Görevlendirme Yazısının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Değerlendirmesi Ekibi Görevlendirme Yazısının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tespit Ve Öneri Defterinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7/4  uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tespit Ve Öneri Defterinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Kağıt ortamında oluşturulması, fotokopi olarak teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile
 • Dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile

elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

-Müşteri şirketlere Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Mad.5/2e maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

            Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

            a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

            e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

            f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Minareli Çavuş OSB Mah. N.113 Sok No:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
 • pilotcarotomotiv@hs03.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde kvkk@pilotcar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Pilotcar, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.